O společné modlitbě (ČSL)

Dnes se po Národním shromáždění konala spontánní modlitba, která měla velký ohlas u věřících a modlitba pokračovala i přes vyrušování ze strany komunistů a socialistů. Proto zde přinášíme přepis z tohoto setkání.

Levá strana:: Konám jen právo a spravedlnost, *

Pravá strana: nenech mě na pospas utlačitelům!

L: Zaruč se za svého služebníka, *

P: aby mě pyšní neutiskli! –

L: Po tvé pomoci dychtí mé oči, *

P: po tvém příslibu spravedlivém.

P: Milostiv buď svému služebníku, *

L: pouč mě ve svých ustanoveních.

P: Jsem tvůj služebník, proto mě osvěť, *

L: abych tvé výroky pochopil správně. –

P: Nastala chvíle k zásahu Páně: *

L: neboť tvůj zákon porušili! –

P: Nade vše v lásce mám příkazy tvoje, *

L: nad zlatou rudu i nad zlato ryzí.

P: Vedu si podle tvých nařízení, *

L: nepravé cesty nenávidím.

P: Sláva Otci i Synu *

L: i Duchu Svatému,

P: jako byla na počátku i nyní i vždycky *

VŠICHNI: (uklonit se)

L: a na věky věků. Amen.

P: Pane, zaruč se za svého služebníka.

L: Vzhlédněte k Pánu, ať se rozjasníte.

Jakub Neumann: Prosím vyslyš nás, pomož nám obnovit republiku, neb jak praví Písmo svaté (Matouš 12.25): „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.” Odpusť nevěřícím, kteří proti obnově bojují, neb tak činí z nevědomosti. (Sírachovec 17.29): “Jak velké je Hospodinovo milosrdenství a odpuštění pro ty, kteří se k němu obracejí!” Pojďme se tedy společně modlit za naší svobodnou republiku a pojďme ji spolu obnovit, nechť je pevná jako naše víra a stojí na věky věků.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá

jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jakož i my odpouštíme našim viníkům

a neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Amen.

Leave a Comment